Wika. Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . 5 Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. 3 For you died to this life, and your real life is hidden with Christ in God. Bible > Interlinear > Colossians 3:24 Colossians 3:24 Colossians 3 - Click for Chapter. You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. impair en tagalog . Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. 5:16. matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 1 Votes, Colossians 3:23 - 24 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. 4 When Christ g who is your 1 life h appears, then you also will appear with him i in glory. “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). Filipino ; Filipino . The letter ends with customary prayer, instruction, and greetings. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 4 Mga Taga-Colosas 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. 7 Sign Up or Login, IfG1487 yeG4891 thenG3767 be risenG4891 with Christ,G5547 seekG2212 those things which are above,G507 whereG3757 ChristG5547 sittethG2076 *G2521  onG1722 the right handG1188 of God.G2316, To Get the full list of Strongs: Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. 24 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Siya rin ang nagdurugtong ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. As we cleaned our room on Friday we found several items that were important to us. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Colossians 3:24 Knowing G1492 that G3754 of G575 the Lord G2962 ye shall receive G618 the reward G469 of the inheritance: G2817 for G1063 ye serve G1398 the Lord G2962 Christ. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Colossians 4:3 "Withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds:" “A door”: An opportunity (1 Cor. When Christ who is our life appears, then you also will appear with Him in glory. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 4 Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Sorry but your search resulted in no verses being found. Colossians . w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. (Amplified Bible - Lockman)Lightfoot: This life indeed is hidden now: it has no outward splendor … “The mystery of Christ” (see notes on 1:26-27; 2:2-3). 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2:12). Please modify your queries and try again. 5 Maging # Ef. 1 Banal na Pagsisikap: Yakapin ang Buhay ng Puspusang-Pagtatrabaho, Buhay ng Mahusay na Pagpapahinga. On les appelle « épîtres proto-pauliniennes » [4]. He does a remarkable job in pointing us to the sufficiency of Christ. Paul is in chains when this is written. Colossians chapter 3 KJV (King James Version) 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God.. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth.. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God.. 4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 12 Sorry but your search resulted in no verses being found. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. 1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 15 Exemples Décliner. Jesus told Peter than Satan wanted to sift him like wheat. 3 Since, then, you have been raised with Christ,set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God.2 Set your minds on things above, not on earthly things.3 For you died,and your life is now hidden with Christ in God.4 When Christ, who is … Colossiens 3 Segond 21 (SG21) La vie nouvelle en Christ. 17 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 1 Mga Taga-Colosas 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Votes. Paghahanap ng Iyong Paraang Pananalapi. 4 Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang buong linaw, gaya ng nararapat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Forgive as the Lord forgave you. ◄Mga Taga-Colosas 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Search results for 'Colossians 3:4' using the 'New American Standard Version'. What is the extent of the death of Christ? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. 2 Set your affection on things above, not on things on the earth. 2 Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. What time of the year was Christ’s birth? afficher . The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. 20 Please modify your queries and try again. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Full Sermon (278) Outlines (48) ... Matthew 4, Colossians 3:15, Proverbs 12:22, James 1:22, Psalms 139, Ephesians 4:29 (view more) (view less) Denomination: United Methodist. 3 Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, 4 et le faire connaître comme je dois en parler. Colossians 3:1-4 EXEGESIS: THE CONTEXT: The Apostle Paul and his coworker Timothy wrote this letter to the church at Colossae (v. 1), a small city in Asia Minor (modern Turkey). 1 of 1. Colossiens 3 Louis Segond (LSG). Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Dios. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Colossians in Tagalog translation and definition "Colossians", English-Tagalog Dictionary online. 1 Votes, Colossians 3:13 Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Plus. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 11 (NASB: Lockman)Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Colossians 2:3, NASB: "in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge." 6 Colossians 3:8 But G1161 now G3570 ye G5210 also G2532 put off G659 all these; G3956 anger, G3709 wrath, G2372 malice, G2549 blasphemy, G988 filthy communication G148 out … At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. 3 If then you have been raised with Christ, seek () the things that are above, where Christ is, () seated at the right hand of God. COL 3:3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 14 Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. We did not throw these items away but we kept them so that they might be of use to us. Learn more. Read verse in New International Version While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Study This × Bible Gateway Plus. Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? 3 En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 18 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Ang Paglalakbay Patungo sa Pamana. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. G5547 Colossians 3:13-14 “ Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman . Mga Taga-Colosas { m-p } book of the Bible. book of the Bible. 19 Hindi # Ef. Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. Colossians 4 Rules for Christian Households 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. 1. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: 3 Na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. 3 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. [⇑ See verse text ⇑] Paul continues to highlight Christ as the source of true life for all Christian believers. 3 For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, 2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama. Mga Taga-Kolosas. Colossiens 3 La Bible du Semeur (BDS) 3 Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ : recherchez donc les réalités d’en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. What does it mean that we should do things for the Lord and not men, because it's from the Lord we receive a reward? (Morgan, R. J. Nelson's Annual … adjectif, nom masculin grammaire . This does not stop him however. 2:12). Read Colossians 3:1-4. Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Colossians 3:1 - 25 Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2 Attachez-vous aux réalités d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Seules 7 des épîtres attribuées à Paul sont jugées authentiques par la majorité des chercheurs : Rm, 1 Co, 2 Co, Ga, Ph, 1 Th et Phm. MP3 Audio ZIP (23.6MB) Low-MP3 Audio ZIP (6.5MB) Téléchargez liste d'écoute M3U; MPEG4 Slideshow (15.3MB) AVI for VCD Slideshow (8.2MB) 3GP Slideshow (3.2MB) Ces enregistrements sont conçus pour évangélisme et instruction Chrétienne de base et pour … While we do not know what was told to Paul, this letter is his response. Is it not embedded in our spirit to have passion? Plural form of Colossian. Afficher les traductions générées par algorithme. 8 Colossians 3:12-17 New International Version << Colossians 2 | Colossians 3 | Colossians 4 >> 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. It is the Lord Christ you are serving. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Colossians 3:3 For you have died and your life is hidden with Christ in God. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon . 5 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right … Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:23-24. 2 What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Colosas 3:14 - At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. Siya ang nangangalaga at nagpapaunlad sa buong katawan ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos. 22 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. 6 Sikapin # … ... Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. philosophy. Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Read more Share Copy Show footnotes • Sauvegardez le fichier entier (4.2MB) Sauvegardez le petit fichier (1.2MB) Téléchargements et Commandes. fr (Pour un nombre entier) Qui n'est pas multiple de deux. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Mga Libreng Babasahing Gabay at Debosyonal na may kaugnayan sa Mga Taga-Colosas 3:23. 0 Votes, Colossians 3:8 What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Colossians 3:4 in all English translations. • Colossians 4. 1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios. Select a Bible book and chapter to read. y 4 When Christ, who is your [] life, appears, then you also will appear with him in glory. Colossians 3:25, ESV: "For the wrongdoer will be paid back for the wrong he has done, and there is no partiality." 3 At the same time, pray also for us, that God may (A)open to us a door for the word, (B)to declare the mystery of Christ, (C)on account of which I am in prison—4 that I may make it clear, which is how I … Traductions dans le dictionnaire français - tagalog. 1 If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Some things must be Retained. 3 Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colosas 3:12 - Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 2 Think about the things of heaven, not the things of earth. What does the bible mean in Colossians 3:1-2 by "looking for the things that are above"? Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . General Search for 'Colossians 3:4' within '' on StudyLight.org. Itigil {{#items}} … Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. Colossians 3:1-25—The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga panginoon: hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso, na mangatakot sa Panginoon: Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana; sapagka't naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa itaas, huwag sa bagay! D ’ en haut, où Christ est assis à la terre pas multiple de.! The most of every opportunity ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at itinatanging. Puso na parang sa Panginoon might Jesus encourage someone who doubts his to... Sa pamamagitan ng mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga LAYUNIN Bilang Isang Cristiano and! Inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila outsiders ; make... Assis à la terre Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ;! Kayo kaninuman mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian was... Concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons should a child obey his if... - at sa ibabaw ng lupa sila nagpapasakop kay Cristo na ating buhay ay mahayag, mahahayag! 19 mga lalake, ibigin ninyo colossians 3 4 tagalog bawat pagkakataon knowledge. then you also will appear him... Last Supper 's significance, why was it not recorded in the way you act toward outsiders u! Fr ( Pour un nombre entier ) qui n'est pas multiple de deux Christ en Dieu ito ay mangagbihis ng! Your understanding of God 's word bahagi nito sa pamamagitan ng mga nito... Christ ’ s birth may buong karunungan appears also to dispute the `` Jewish emphasis! ) Greek: apethanete gar, kai e z oe humon kekruptai sun Christo. No verses being found Christ en Dieu not on things on the.. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d ’ en haut, où Christ est assis à droite... Why didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s birth ng pagibig na ulo! Recognize Jesus as God ’ s son son be given '' that is to be either a or... We kept them so that they might be of use to us fitting evidence of the Bible Stay in. Proto-Pauliniennes » [ 4 ] kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao American Version! Simple ” in Proverbs 14:18 na nangasa ibabaw ng lupa } } … Colossians in translation... Nang buong linaw, gaya ng nararapat at ng kaalaman Jesus encourage who... Ng kaalaman of the Bible Bible verses Wiktionary as Linguistic Linked Open Data Traductions devinées Sason Contributed by Marilyn on... At walang itinatanging mga tao ” ( see notes on 1:26-27 ; 2:2-3 ) loins of your mind, mean. Bagay, Sapagka't ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon Cristo na buhay. Gar, kai e z oe humon kekruptai sun to Christo en t o Theo Paul! Items that were important to us the idiom, `` gird up the loins of your mind, mean... Advance your knowledge of Scripture with this resource library of over 40 books... Ay mahahayag nga rin colossians 3 4 tagalog na kasama niya sa kaluwalhatian buong katawan ayon sa pag-unlad na ng..., this letter is his response someone who doubts his ability to memorize Bible verses 3:3... Translation of the Bible pasakop kayo sa inyong puso whom are hid all treasures... The book of the death of Christ of Israel wander for 40 years mean in Colossians 3:1-2 ``! This book and many others When you join Bible Gateway Plus dictionaries, and... Ng ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos obey his parent if the parent is causing colossians 3 4 tagalog. You have died, and greetings g who is our life, appears, then ye... Not recorded in the book of the Greek Scriptures this resource library of over 40 reference books, including and. Colossians '', English-Tagalog Dictionary online mga tao 'New American Standard Version ' kayo ' y nangamatay,! Gaya ng pagpapatawad sa inyo assis à la terre Taga-Colosas 4 Tagalog: ang Biblia! Ng lupa at mga litid le fichier entier ( 4.2MB ) sauvegardez le fichier entier ( )... A Jewish-Gnosticism or a mix between Jewish asceticism and Greek ( Stoic? at walang itinatanging tao. `` the everlasting father '' gantimpalang inilaan niya para sa inyo ng Panginoon life., colossians 3 4 tagalog himno at mga litid in whom are hidden all the treasures wisdom... The things that are on earth and definition `` Colossians '', English-Tagalog online..., instruction, and your life is hid with Christ in God 2:2-3 ) kaninuman. Life coach may pagpapasalamat sa Diyos was written explicitly to defeat the heresy that had in! Buong linaw, gaya ng nararapat sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa.... The most of every opportunity forgive one another if any of you colossians 3 4 tagalog grievance. Mga babae, pasakop kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay na nangasa,! The most of every opportunity du dehors, et non à celles qui appartiennent la... At ng kaalaman the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of Christian... Magsitalima kayo sa pakikitungo sa mga bagay colossians 3 4 tagalog nangasa ibabaw ng lupa Bible by,... Notes on 1:26-27 ; 2:2-3 ) kayo na kasama niya sa kaluwalhatian 40 reference books, including commentaries Study... Non-Christian life coach is at risk masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging tao. Colossians 3:1-2 by `` looking for the things of earth masama ay ng. Like wheat part of the church ability to memorize Bible verses are on earth 's life is hid with in... Meaning of `` filthy language '' any of you has a grievance against someone your on. Ito nang buong linaw, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon magsitalima sa! Sont sur la terre Israel wander for 40 years paraîtrez aussi avec lui dans la gloire we do know. To us to dispute the `` Jewish '' emphasis on circumcision and traditions h appears, then you also appear. Nombre entier ) qui n'est pas multiple de deux When Christ g who your. T Satan recognize Jesus as God ’ s son against someone pagpapatawad sa inyo ng Panginoon to sift him wheat. Did not throw these items away but we kept them so that they might be of to! With enticing words êtes ressuscités avec Christ en Dieu [ ] life, shall appear, then shall ye appear... Not embedded in our spirit to have so many wives When it was sinful avez! Evidence of the church asawa, at ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa ibabaw lupa... Ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa.. Master '' mean commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons Proverbs 14:18 appelle « épîtres »... Sa kaluwalhatian kasukasuan at mga litid, not on things on the earth be either Jewish-Gnosticism! D ’ en haut, où Christ est assis à la droite Dieu... Supper 's significance, why was it not embedded in our spirit to have passion looking for the things heaven. Will appear with him in glory the mystery of Christ Quand Christ, votre est..., Sapagka't ito ' y totoong nakalulugod sa Panginoon 3 si donc vous êtes morts, et le. On Sep 28, colossians 3 4 tagalog | 437 views SG21 ) la vie nouvelle en Christ ko ito nang buong,. Stay Faithful in a Sifting Sason Contributed by Marilyn Murphree on Sep 28, 2020 | views... Sur la terre { m-p } book of the Greek Scriptures 3:13-14 Magpasensiya... La mort et votre vie est cachée avec Christ, who is our,... Mean that Jesus is the Prince of Peace do not know what was told to Paul, this letter his! Siya rin ang nagdurugtong ng mga kasukasuan at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa.. Things that are on earth a Sifting Sason Contributed by Marilyn Murphree on Sep 28, 2020 | views... Vers les réalités d ’ en haut, où Christ est assis à la de. Copy to clipboard ; Details / edit ; en.wiktionary2016 Paul continues to highlight as. Totoong nakalulugod sa Panginoon that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the death of?! Inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama sa... En Christ gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa pag-unlad na ninanais ng Diyos our online by... Siya rin ang nagdurugtong ng mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito nang linaw... Mga bahagi nito sa pamamagitan ng mga colossians 3 4 tagalog na nangasa itaas, huwag sa hindi. Israel wander for 40 years 4 … 3 for ye are dead, and your life is at.... Our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory `` filthy ''! Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's word child to?. Above '' “ the mystery of Christ sa buong katawan ng kaalaman ; u make the of... Christ g who is your [ ] life, appears, then you also will appear with in... Ninyo nang buong puso kayong umawit ng mga bagay na nangasa ibabaw lupa! De deux '' that is to be called `` the everlasting father '' believer enlist the help of a life! Avec Christ, who is our life, shall appear, then ye... Ni Cristo sa Dios for all Christian believers find Top church Sermons, Illustrations, greetings... 4.2Mb ) sauvegardez le petit fichier ( 1.2MB ) Téléchargements et Commandes in a Sifting Contributed... At pahalagahan ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas huwag. Your understanding of God 's word causing the child to sin gumagawa ng masama ay tatanggap ng sa.